اولین همایش سراسری علمی پژوهشی دانشجویی قرآن پژوهی و طب

پویا ۱۲ مرداد ۱۳۹۱ | مرداد ۱۲, ۱۳۹۱ ۰ تعداد بازدید :

۲۰ تا ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۱

برگزارکننده : کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
مسئول : محمد نوری
تلفن : ۰۴۵۱۵۵۱۰۰۵۱
وب سایت : www.gpas.ir
محورهای همایش :
محورهای اصلی همایش:

۱- قرآن و بهداشت تن
۱- قرآن و بهداشت روان
۳- قرآن و تغذیه سالم
۴- قرآن و تربیت انسان سالم
۵- قران و جامعه انسانی سالم
۶- قرآن و محیط زیست سالم
۷- قرآن و اخلاق درمان
۸- محور آزاد
محورهای فرعی همایش:

۱- مبانی و روش قرآن در طرح موضوعات علمی مرتبط با علوم پزشکی
۲- انتظار بشر از قران در زمینه های علوم پزشکی
۳- احکام فقهی قرآن و یافته های پزشکی نوین
۴- اشارات علمی – پزشکی در قرآن
۵- دانش پزشکی و دیدگاههای قرآن در مورد آن
۶- ابعاد اعجازی قرآن در زمینه علوم پزشکی
۷- قرآن و مراحل خلقت انسان
۸- قرآن، روح و پزشکی
فرستادن دیدگاه »

--!>