ساختمان و کارکرد دستگاه شنوایی

Admin 3 ۶ بهمن ۱۳۹۴ | بهمن ۶, ۱۳۹۴ ۰ تعداد بازدید : 356 views
ساختمان و کارکرد دستگاه شنوایی
بین حس شنوایی و بینایی شباهتهای فراوانی دیده می شود. این دو وسیله هایی هستند که بیش از حواس دیگر ما را در جریان اطلاعات و تجربه های جهان پیرامون و محیط زندگی قرار می دهند. چون محرک اصلی آنها اغلب در فاصله های مکانی دور می باشند گاهی آنها را حواس دور نیز می نامند. بینایی و شنوایی هر دو بر اثر حرکتهای موجی در جو به فعالیت در می آیند. از همین رو است که درباره آنها از امواج نوری و امواج صوتی سخن به میان می آورند.
بینایی و شنوایی دو وسیله بسیار مهمی هستند که ما را در جریان ادراک زیبایی و ظرافتهای ادبی و هنری قرار می دهند. اگر یکی از آنها را از دست بدهیم بی شک از یک گنجینه بزرگ معلومات و تجربه های حسی محروم خواهیم ماند. فقط کافی است یادآور شویم که نیروی سخن گویی یعنی مهمترین عامل یا صفت ممیز انسان از حیوان بر اثر دیدن و شنیدن حاصل می شود. کافی است اندکی در این باره بیندیشیم که اگر حس شنوایی خود را از دست بدهیم چه دگرگونیهای چشمگیری در زندگی ما پدیدار خواهد شد. به همین جهت است که آشنایی با مکانیزم شنوایی در بررسیهای روان شناسی دارای پایگاه بس مهمی است.
منبع: دکتر سلامفرستادن دیدگاه »


--!>