منابع آزمون جامع علوم پایه اسفند ۹۱

پویا ۲۲ آبان ۱۳۹۱ | آبان ۲۲, ۱۳۹۱ ۰ تعداد بازدید :
منابع آزمون جامع علوم پایه اسفند ۹۱

منابع امتحان جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی

قابل توجه دانشجویان در دروسی که بیش از یک منبع معرفی شده است ردیف ۱ منابع ( به جز زبان انگلیسی و معارف اسلامی که همه منابع معرفی شده منبع امتحانی می باشد) به عنوان منبع اصلی جهت مطالعه و آزمون و ردیف های بعدی به عنوان منابعی جهت مطالعه بیشتر معرفی گردیده است .
تذکرمهم : به جز درس تغذیه ، حشره شناسی و زبان انگلیسی که به رشته پزشکی اختصاص دارد، سایر دروس برای رشته های پزشکی و دندانپزشکی مشترک می باشد
.

تغییرات مربوط به اسفند ۹۱ با فونت سبز مشخص شده اند

نام درس

منابع معرفی شده

آسیب شناسی

Basic Pathology    Kumar , Cortan , Robbins – Saunders (چاپ هشتم سال ۲۰۰۷)

آناتومی

۱) Snell Anatomy

(آخرین چاپ)۲-Gray’s for student

انگل شناسی

 (آخرین چاپ)    Medical parasitology , Markell یا ترجمه آن۱)

۲- کرم شناسی پزشکی دکتر فریدون ارفع – آخرین چاپ

۳-تک یاخته شناسی پزشکی – دکتر ادریسیان – دکتر رضائیان – دکتر قربانی – دکتر کشاورز- دکتر محبعلی ۱۳۸۶

۴- بیماریهای انگل در ایران ( بیماریهای تک یاخته ای ) دکتر اسماعیل صائبی

 

ایمنی شناسی

           الف – ایمنولوژی , تالیف دکتر محمد وجگانی – چاپ دهم ۱۳۹۱ – ناشر جهاد دانشگاهی  

۱-

 یا ترجمه آنBasic Immunology  by : Abul K. Abbas and A. H.Lichman  )Latest Edition          ب–   (

۲)یا ترجمه آن Cellular & Molecular Immunology   by : Abul K.Abbas et al )Latest Edition (

۳) یا ترجمه آن Medical Immunology by : D.Stites etal )Latest Edition (

بافت شناسی

بافت شناسی جان کوییرا

بهداشت

۱- طب  پیشگیری و پزشکی اجتماعی,  تالیف پارک سال ۲۰۰۲ , ترجمه دکتر خسرو رفائی شیرپاک ,  جلد ۱ , ۲ , ۳ و ۴

۲مطالب خواندنی درباره بیماریهای اسهالی ترجمه احمدرضا فرسار, انتشارات وزارت بهداشت , درمان و  آموزش  پزشکی

۳شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی در ایران – دکتر کامل شادپور – انتشارات گسترش شبکه های بهداشتی , درمانی  کشور

۴– مجموعه آخرین دستورالعمل های مربوط به برنامه های   ARI,IDD , CDD,EPI

 

بیوشیمی

۱)Harper

(آخرین چاپ )  2) Text book of  Biochemistry , Devlin        

۳) Principles of Biochemistrry , Lehninger

تغذیه

۱)Krause’s & Food Nutrition & Diet therapy 2008                 2Basic Nutrition , Robinson             

۳– اصول علم تغذیه رابینسون ترجمه ناهید خلدی سال ۱۳۷۹ (در سال ۹۱ حذف شد)

جنین شناسی

Langman’s medical Embryology , sadler     ( آخرین چاپ )

 

حشره شناسی پزشکی

کلیات حشره شناسی پزشکی ( تالیف : م . سرویس ) ترجمه : زعیم , م . سیدی رشتی , م . ع . صائبی , م . ا . انتشارات دانشگاه تهران                    شماره ۲۰۸۹ , ۱۳۷۰

روانشناسی

زمینه روانشناسی هیلگارد ترجمه دکتر محمدتقی براهنی و همکاران – سال ۱۳۸۵- ناشر انتشارات رشد

ژنتیک

۱- اصول ژنتیک پزشکی Emery ترجمه و تالیف دکتر محمدرضا نوری دلوئی -ویرایش سیزدهم ( چاپ نخست به فارسی ۱۳۸۶) انتشارات جامعه نگر

۲) Essential medical Genetics , J. M. conner (آخرین چاپ )

   

 

نام درس

منابع معرفی شده

فیزیک پزشکی

۱-فیزیک پزشکی تالیف آقایان : دکتر محمدجواد ابوالحسنی ، محمدتقی بحرینی طوسی ، دکتر سعید سرکار ، دکتر علی اکبر شرفی و دکتر محمدعلی عقابیان – چاپ دوم ، ۱۳۸۷ ، نشر ماه مهر

۲-فیزیک پزشکی تالیف دکتر عباس تکاور آخرین چاپ

 

فیزیولوژی

۱) Text book of medical physiology , A.Guyton & E.Hall, (W.B.sanders)آخرین چاپ

۲) Review of medical physiology , W.F.Ganong , Appleton & Lange

۳) Text Book of medical physiology, Berlle & Levy  , Mosby

قارچ شناسی پزشکی

۱- کتاب قارچ شناسی پزشکی جامع تالیف دکتر فریده زینی ، دکتر سیدعلی مهبد و دکتر مسعود امامی

 2) Medical Mycology , Rippon (در سال ۹۱ حذف شد)

۳) Medical Mycology , E.G.V. Evans and M.D. Richardson (ترجمه دکتر خسروی – آخرین چاپ)

۴– کتاب قارچ شناسی پزشکی – تالیف : دکتر شهلا شادزی  چاپ ۱۳۸۶ (در سال ۹۱ حذف شد)

۵-کتاب قارچ شناسی پزشکی – تالیف : دکتر مسعود امامی , دکتر مهین مقدمی , دکتر پریوش کردبچه و دکتر فریده زینی (در سال ۹۱ حذف شد)

میکروب شناسی

۱) Medical Microbiology , Jawetz et al. The latest edition

۲) Medical microbiology , Murray et al The latest edition

 

ویروس شناسی

 

۱) Medical Microbiology, Jawetz (آخرین چاپ)

۲) Medical Microbiology , Murray , 1998

  (آخرین چاپ ) ۳) Zinssser microbiology

 

اندیشه اسلامی  

معارف اسلامی ۱ نوشته محمدسعیدی مهر و امیر دیوانی چاپ معاونت امور اساتید ویراست دوم

انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی ایران ویراست چهارم – چاپ معاونت امور اساتید

زبان انگلیسی

۱) English for the students of medicine (ESM 2 )تالیف دکتر تحریریان

 2)English for the students of medicine (ESM 3 )تالیف دکتر تحریریان

۳) Medical English ( English in Medicine), Vaughan James

۴) “ Mosby’s’ Medical , Nursing and Allied Health Dictionary                                                         

از کتاب ردیف ۴،  بخش’’  ’’ Medical   Terminologyصفحه ۱۷۳۳ الی ۱۷۴۹

 

 

منابع مورد استفاده در امتحان جامع علوم پایه دندانپزشکی برای دروس :

آناتومی ( دندان )

سر و گردن،  مغز و اعصاب و جمجمه  اسنل

 

جنین شناسی فک و دهان و دندان

۱)Langman’s Medical emberyology

۲) Developing Human by K.L. Moor

بافت شناسی فک و دهان

Oral Histology    ,     Ten cate

 
فرستادن دیدگاه »

--!>