کارنامه و درصدهای قبول شدگان ارشد ایمنی شناسی پزشکی (ایمونولوژی)

پویا ۸ فروردین ۱۳۹۲ | فروردین ۸, ۱۳۹۲ ۰ تعداد بازدید :
کارنامه و درصدهای قبول شدگان ارشد ایمنی شناسی پزشکی (ایمونولوژی)

کارنامه و درصدهای قبول شدگان آزمون کارشناسی ارشد ایمنی شناسی پزشکی (ایمونولوژی) در سالهای گذشته

رشته

سال

رتبه

سهمیه

نمره

ایمنی شناسی

بیوشیمی

میکروب شناسی

زیست شناسی

زبان عمومی

نتیجه

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۳-۸۲

۲۶

آزاد

 

۸۴٫۴۴

۹۳٫۳۳

۴۶٫۶۷

۸۰

۴٫۱۷

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۴-۸۳

۴

آزاد

 

۹۲٫۲۲

۶۵

۷۶٫۶۷

۷۵

۵۵٫۸۳

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۵-۸۴

۲۳

آزاد

 

۹۷٫۷۸

۷۵

۸۰

۵۰

۵

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۵-۸۴

۷۰

آزاد

 

۸۹٫۴۴

۴۸٫۳۳

۶۶٫۶۷

۵۱٫۶۷

۰

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۷-۸۶

۸

آزاد

 

۸۹٫۴۴

۹۵

۴۰

۳۶٫۶۷

۶۶٫۶۷

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۷-۸۶

۲۷

آزاد

 

۸۶٫۶۷

۷۸٫۳۳

۳۰

۵۳٫۳۳

۵۵

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۸-۸۷

۲

آزاد

۴۸۷

۹۰

۸۵

۸۰

۷۶

۶۹٫۱۷

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۸-۸۷

۳

آزاد

 

۹۸٫۱۱

۸۳٫۳

۵۳٫۳

۹۰

۶۰

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۸-۸۷

۹

آزاد

 

۹۵٫۵۶

۵۰

۷۰

۹۵

۴۷٫۵

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۸-۸۷

۲۲

آزاد

 

۹۳٫۳۳

۶۰

۷۰

۷۱٫۶۷

۴۳٫۳۳

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۹-۸۸

۱

آزاد

۳۳۲٫۵۰

۹۷

۷۳٫۳۳

۵۵٫۵۶

۵۱٫۱۱

۷۱٫۶۷

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۹-۸۸

۲

آزاد

۳۲۸٫۲۵

۹۴

۹۱٫۱۱

۴۲٫۲۲

۵۵٫۵۶

۵۵٫۸۳

قبول – تهران

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۹-۸۸

۱۲

آزاد

 

۹۷

۸۱٫۱۱

۶۰

۴۰

۴۰

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۹-۸۸

۱۹

آزاد

 

۸۸٫۸۹

۶۲٫۲۲

۳۵٫۵۶

۵۶٫۶۷

۶۰

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۹-۸۸

۳۳

آزاد

۲۸۶٫۲۵

۷۵٫۵۶

۸۷٫۷۸

۳۷٫۷۸

۶۵٫۵۶

۳۵٫۵۰

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۰-۸۹

۱

آزاد

۳۵۱

۹۷

۷۳٫۳۳

۵۵٫۵۶

۵۱٫۱۱

۷۱٫۶۷

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۰-۸۹

۲

آزاد

۳۴۶٫۵۰

۸۲٫۹۶

۸۴٫۴۴

۸۴٫۴۴

۷۵٫۵۶

۸۵٫۳۳

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۰-۸۹

۱۵

آزاد

 

۷۷

۸۱٫۱۱

۵۱٫۱۱

۷۰

۴۹٫۱۷

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۰-۸۹

۲۵

آزاد

 

۸۶٫۶۷

۶۶٫۶۷

۵۵٫۵۶

۴۸٫۸۹

۵۷٫۵

فبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۰-۸۹

۳۸

آزاد

۲۸۸٫۷۵

۷۳٫۳۳

۶۲٫۲۲

۶۲٫۲۲

۶۳٫۳۳

۵۴٫۱۷

فبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۰-۸۹

۵۱

آزاد

 

۸۳٫۷۰

۷۲٫۲۲

۳۳٫۳۳

۶۱٫۱۱

۳۸٫۳۳

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۰-۸۹

۷۴

آزاد

 

۷۰٫۳۷

۵۵٫۵۶

۵۳٫۳۳

۶۳٫۳۳

۴۶٫۶۷

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۱-۹۰

۹

آزاد

۳۴۲

۷۴

۹۲

۷۷

۸۱

۵۵

قبول – تهران

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۱-۹۰

۱۲

آزاد

۳۴۱

۸۳

۶۲

۴۶

۶۴

۸۳

قبول – تهران

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۱-۹۰

۱۸

آزاد

 

۹۴

۸۲

۴۶

۶۳

۶۰

قبول – تهران

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۱-۹۰

۲۴

آزاد

۳۲۹

۷۱

۸۶

۶۶

۶۱

۷۷

قبول -تهران

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۱-۹۰

۵۲

آزاد

 

۷۷

۷۵

۶۰

۶۸

۵۴

قبول -کرمانشاه

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۱-۹۰

۹۲

آزاد

۲۹۴

۷۸

۷۳

۵۱

۷۰

۴۰

قبول – یزد

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۱-۹۰

۱۱۷

آزاد

۲۸۶

۷۶

۶۶

۲۸

۶۲

۶۰

قبول – کرمان

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۲-۹۱

۳

آزاد

۳۵۰

۹۱٫۸۵

۸۳٫۳۳

۴۴٫۴۴

۷۵٫۵۶

۷۰

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۲-۹۱

۱۷

آزاد

۳۰۶

۸۶٫۶۷

۷۱٫۱۱

۱۱٫۱۱

۶۸٫۸۹

۶۵

قبول

 

 

چنانه مایلید درصد های خود را در معرض بازدید کنندگان قرار دهید با ما تماس بگیرید

 

برای بحث و گفتگو در تالار گفتگوی علوم پزشکی ایران در ارتباط با رشته ایمنی شناسی پزشکی (ایمونولوژی)  اینجا کلیک کنید

 

برای دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون های گذشته کارشناسی ارشد ایمنی شناسی پزشکی (ایمونولوژی)  اینجا کلیک کنید

برای دانلود رایگان کتاب ها و اطلس های ایمنی شناسی پزشکی (ایمونولوژی) اینجا کلیک کنید

 
فرستادن دیدگاه »

--!>