0
پذیرش دانشجوی دکترای پزوهشی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Pouya
۱۳۹۲/۰۳/۲۴
نظرات : ۰
بازدیدها : 10

به گزارش سایت جامع علوم پزشکی ایران(آی آر مد): داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن در راﺳﺘﺎی ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ آﺷﻨﺎ ﺑﻪ روﺷﻬﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ در حوزه های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ در ۱۱ مرکز تحقیقاتی دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی می پذیرد.ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتی شامل ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻼﻣﺖ، ﻏﺪد و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ، ﻋﻠﻮم داروﻳﻲ، ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎری، ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎی ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﮔﺮﻣﺴﻴﺮی، ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎی ﭘﻮﺳﺖ و ﺳﺎﻟﻚ، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژی، اﻳﻤﭙﻠﻨﺖ دﻧﺪاﻧﻲ، ﻣﻮاد دﻧﺪاﻧﻲ دانشجو می پذیرند که در مجموع ۳۸ نفر پذیرفته می شوند.

واﺣﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه داﻧﺸﺠﻮ ﺟﻬﺖ ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪﻫﺎی دوره ﻋﺎﻟﻲ ﭘﮋوﻫﺶ (M Phil) ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﻞ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل است. ﺿﻤﻨﺎً ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﻌﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﻴﺎت اﻣﻨﺎء داﻧﺸﮕﺎه است. ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮری ﻃﺒﻖ آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ دوره دﻛﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ (PhD by Research) ﺻﻮرتﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪارک ﺧﻮد را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ۱۰ تیرماه به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ارسال کنند.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , ,
اشتراك گذاری نوشته

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *