0
کارنامه و درصدهای قبول شدگان ارشد ایمنی شناسی پزشکی (ایمونولوژی)
Pouya
۱۳۹۲/۰۱/۰۸
نظرات : ۰
بازدیدها : 635

 

کارنامه و درصدهای قبول شدگان آزمون کارشناسی ارشد ایمنی شناسی پزشکی (ایمونولوژی) در سالهای گذشته

رشته

سال

رتبه

سهمیه

نمره

ایمنی شناسی

بیوشیمی

میکروب شناسی

زیست شناسی

زبان عمومی

نتیجه

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۳-۸۲

۲۶

آزاد

۸۴.۴۴

۹۳.۳۳

۴۶.۶۷

۸۰

۴.۱۷

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۴-۸۳

۴

آزاد

۹۲.۲۲

۶۵

۷۶.۶۷

۷۵

۵۵.۸۳

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۵-۸۴

۲۳

آزاد

۹۷.۷۸

۷۵

۸۰

۵۰

۵

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۵-۸۴

۷۰

آزاد

۸۹.۴۴

۴۸.۳۳

۶۶.۶۷

۵۱.۶۷

۰

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۷-۸۶

۸

آزاد

۸۹.۴۴

۹۵

۴۰

۳۶.۶۷

۶۶.۶۷

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۷-۸۶

۲۷

آزاد

۸۶.۶۷

۷۸.۳۳

۳۰

۵۳.۳۳

۵۵

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۸-۸۷

۲

آزاد

۴۸۷

۹۰

۸۵

۸۰

۷۶

۶۹.۱۷

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۸-۸۷

۳

آزاد

۹۸.۱۱

۸۳.۳

۵۳.۳

۹۰

۶۰

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۸-۸۷

۹

آزاد

۹۵.۵۶

۵۰

۷۰

۹۵

۴۷.۵

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۸-۸۷

۲۲

آزاد

۹۳.۳۳

۶۰

۷۰

۷۱.۶۷

۴۳.۳۳

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۹-۸۸

۱

آزاد

۳۳۲.۵۰

۹۷

۷۳.۳۳

۵۵.۵۶

۵۱.۱۱

۷۱.۶۷

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۹-۸۸

۲

آزاد

۳۲۸.۲۵

۹۴

۹۱.۱۱

۴۲.۲۲

۵۵.۵۶

۵۵.۸۳

قبول – تهران

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۹-۸۸

۱۲

آزاد

۹۷

۸۱.۱۱

۶۰

۴۰

۴۰

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۹-۸۸

۱۹

آزاد

۸۸.۸۹

۶۲.۲۲

۳۵.۵۶

۵۶.۶۷

۶۰

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۹-۸۸

۳۳

آزاد

۲۸۶.۲۵

۷۵.۵۶

۸۷.۷۸

۳۷.۷۸

۶۵.۵۶

۳۵.۵۰

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۰-۸۹

۱

آزاد

۳۵۱

۹۷

۷۳.۳۳

۵۵.۵۶

۵۱.۱۱

۷۱.۶۷

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۰-۸۹

۲

آزاد

۳۴۶.۵۰

۸۲.۹۶

۸۴.۴۴

۸۴.۴۴

۷۵.۵۶

۸۵.۳۳

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۰-۸۹

۱۵

آزاد

۷۷

۸۱.۱۱

۵۱.۱۱

۷۰

۴۹.۱۷

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۰-۸۹

۲۵

آزاد

۸۶.۶۷

۶۶.۶۷

۵۵.۵۶

۴۸.۸۹

۵۷.۵

فبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۰-۸۹

۳۸

آزاد

۲۸۸.۷۵

۷۳.۳۳

۶۲.۲۲

۶۲.۲۲

۶۳.۳۳

۵۴.۱۷

فبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۰-۸۹

۵۱

آزاد

۸۳.۷۰

۷۲.۲۲

۳۳.۳۳

۶۱.۱۱

۳۸.۳۳

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۰-۸۹

۷۴

آزاد

۷۰.۳۷

۵۵.۵۶

۵۳.۳۳

۶۳.۳۳

۴۶.۶۷

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۱-۹۰

۹

آزاد

۳۴۲

۷۴

۹۲

۷۷

۸۱

۵۵

قبول – تهران

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۱-۹۰

۱۲

آزاد

۳۴۱

۸۳

۶۲

۴۶

۶۴

۸۳

قبول – تهران

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۱-۹۰

۱۸

آزاد

۹۴

۸۲

۴۶

۶۳

۶۰

قبول – تهران

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۱-۹۰

۲۴

آزاد

۳۲۹

۷۱

۸۶

۶۶

۶۱

۷۷

قبول -تهران

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۱-۹۰

۵۲

آزاد

۷۷

۷۵

۶۰

۶۸

۵۴

قبول -کرمانشاه

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۱-۹۰

۹۲

آزاد

۲۹۴

۷۸

۷۳

۵۱

۷۰

۴۰

قبول – یزد

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۱-۹۰

۱۱۷

آزاد

۲۸۶

۷۶

۶۶

۲۸

۶۲

۶۰

قبول – کرمان

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۲-۹۱

۳

آزاد

۳۵۰

۹۱.۸۵

۸۳.۳۳

۴۴.۴۴

۷۵.۵۶

۷۰

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۲-۹۱

۱۷

آزاد

۳۰۶

۸۶.۶۷

۷۱.۱۱

۱۱.۱۱

۶۸.۸۹

۶۵

قبول

 

 

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
اشتراك گذاری نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *