0
نمونه سوالات ارشد ایمنی شناسی

نمونه سوالات ارشد ایمنی شناسی

سوالات ارشد ایمنی شناسی (ایمونولوژی) به همراه پاسخنامه به تفکیک سال آماده دانلود می باشد. این سوالات مربوط به آزمون وزارت بهداشت از سال ۸۴ تا کنون هستند.

کارشناسی ارشد ایمنی شناسی (ایمونولوژی) وزارت بهداشت سال تحصیلی ۸۵-۸۴ به همراه پاسخنامه
کارشناسی ارشد ایمنی شناسی(ایمونولوژی) وزارت بهداشت سال تحصیلی ۸۶-۸۵ به همراه پاسخنامه
کارشناسی ارشد ایمنی شناسی(ایمونولوژی) وزارت بهداشت سال تحصیلی ۸۷-۸۶ به همراه پاسخنامه
کارشناسی ارشد ایمنی شناسی(ایمونولوژی) وزارت بهداشت سال تحصیلی ۸۸-۸۷ به همراه پاسخنامه
کارشناسی ارشد ایمنی شناسی(ایمونولوژی) وزارت بهداشت سال تحصیلی ۸۹-۸۸ به همراه پاسخنامه
کارشناسی ارشد ایمنی شناسی(ایمونولوژی) وزارت بهداشت سال تحصیلی ۹۰-۸۹ به همراه پاسخنامه
کارشناسی ارشد ایمنی شناسی(ایمونولوژی) وزارت بهداشت سال تحصیلی ۹۱-۹۰ به همراه پاسخنامه
کارشناسی ارشد ایمنی شناسی(ایمونولوژی) وزارت بهداشت سال تحصیلی ۹۳-۹۲ به همراه پاسخنامه

 

کارنامه و درصدهای قبول شدگان ارشد ایمنی شناسی پزشکی (ایمونولوژی)

کارنامه و درصدهای قبول شدگان ارشد ایمنی شناسی پزشکی (ایمونولوژی)

کارنامه و درصدهای قبول شدگان ارشد ایمنی شناسی پزشکی (ایمونولوژی)

 

کارنامه و درصدهای قبول شدگان آزمون کارشناسی ارشد ایمنی شناسی پزشکی (ایمونولوژی) در سالهای گذشته

رشته

سال

رتبه

سهمیه

نمره

ایمنی شناسی

بیوشیمی

میکروب شناسی

زیست شناسی

زبان عمومی

نتیجه

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۳-۸۲

۲۶

آزاد

۸۴.۴۴

۹۳.۳۳

۴۶.۶۷

۸۰

۴.۱۷

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۴-۸۳

۴

آزاد

۹۲.۲۲

۶۵

۷۶.۶۷

۷۵

۵۵.۸۳

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۵-۸۴

۲۳

آزاد

۹۷.۷۸

۷۵

۸۰

۵۰

۵

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۵-۸۴

۷۰

آزاد

۸۹.۴۴

۴۸.۳۳

۶۶.۶۷

۵۱.۶۷

۰

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۷-۸۶

۸

آزاد

۸۹.۴۴

۹۵

۴۰

۳۶.۶۷

۶۶.۶۷

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۷-۸۶

۲۷

آزاد

۸۶.۶۷

۷۸.۳۳

۳۰

۵۳.۳۳

۵۵

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۸-۸۷

۲

آزاد

۴۸۷

۹۰

۸۵

۸۰

۷۶

۶۹.۱۷

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۸-۸۷

۳

آزاد

۹۸.۱۱

۸۳.۳

۵۳.۳

۹۰

۶۰

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۸-۸۷

۹

آزاد

۹۵.۵۶

۵۰

۷۰

۹۵

۴۷.۵

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۸-۸۷

۲۲

آزاد

۹۳.۳۳

۶۰

۷۰

۷۱.۶۷

۴۳.۳۳

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۹-۸۸

۱

آزاد

۳۳۲.۵۰

۹۷

۷۳.۳۳

۵۵.۵۶

۵۱.۱۱

۷۱.۶۷

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۹-۸۸

۲

آزاد

۳۲۸.۲۵

۹۴

۹۱.۱۱

۴۲.۲۲

۵۵.۵۶

۵۵.۸۳

قبول – تهران

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۹-۸۸

۱۲

آزاد

۹۷

۸۱.۱۱

۶۰

۴۰

۴۰

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۹-۸۸

۱۹

آزاد

۸۸.۸۹

۶۲.۲۲

۳۵.۵۶

۵۶.۶۷

۶۰

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۹-۸۸

۳۳

آزاد

۲۸۶.۲۵

۷۵.۵۶

۸۷.۷۸

۳۷.۷۸

۶۵.۵۶

۳۵.۵۰

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۰-۸۹

۱

آزاد

۳۵۱

۹۷

۷۳.۳۳

۵۵.۵۶

۵۱.۱۱

۷۱.۶۷

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۰-۸۹

۲

آزاد

۳۴۶.۵۰

۸۲.۹۶

۸۴.۴۴

۸۴.۴۴

۷۵.۵۶

۸۵.۳۳

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۰-۸۹

۱۵

آزاد

۷۷

۸۱.۱۱

۵۱.۱۱

۷۰

۴۹.۱۷

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۰-۸۹

۲۵

آزاد

۸۶.۶۷

۶۶.۶۷

۵۵.۵۶

۴۸.۸۹

۵۷.۵

فبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۰-۸۹

۳۸

آزاد

۲۸۸.۷۵

۷۳.۳۳

۶۲.۲۲

۶۲.۲۲

۶۳.۳۳

۵۴.۱۷

فبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۰-۸۹

۵۱

آزاد

۸۳.۷۰

۷۲.۲۲

۳۳.۳۳

۶۱.۱۱

۳۸.۳۳

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۰-۸۹

۷۴

آزاد

۷۰.۳۷

۵۵.۵۶

۵۳.۳۳

۶۳.۳۳

۴۶.۶۷

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۱-۹۰

۹

آزاد

۳۴۲

۷۴

۹۲

۷۷

۸۱

۵۵

قبول – تهران

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۱-۹۰

۱۲

آزاد

۳۴۱

۸۳

۶۲

۴۶

۶۴

۸۳

قبول – تهران

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۱-۹۰

۱۸

آزاد

۹۴

۸۲

۴۶

۶۳

۶۰

قبول – تهران

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۱-۹۰

۲۴

آزاد

۳۲۹

۷۱

۸۶

۶۶

۶۱

۷۷

قبول -تهران

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۱-۹۰

۵۲

آزاد

۷۷

۷۵

۶۰

۶۸

۵۴

قبول -کرمانشاه

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۱-۹۰

۹۲

آزاد

۲۹۴

۷۸

۷۳

۵۱

۷۰

۴۰

قبول – یزد

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۱-۹۰

۱۱۷

آزاد

۲۸۶

۷۶

۶۶

۲۸

۶۲

۶۰

قبول – کرمان

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۲-۹۱

۳

آزاد

۳۵۰

۹۱.۸۵

۸۳.۳۳

۴۴.۴۴

۷۵.۵۶

۷۰

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۲-۹۱

۱۷

آزاد

۳۰۶

۸۶.۶۷

۷۱.۱۱

۱۱.۱۱

۶۸.۸۹

۶۵

قبول