0
کارنامه و درصدهای قبول شدگان ارشد انگل شناسی

کارنامه و درصدهای قبول شدگان ارشد انگل شناسی

 

کارنامه و درصدهای قبول شدگان آزمون کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی در سالهای گذشته

رشته

سال

رتبه

سهمیه

نمره

کرم شناسی

تک یاخته شناسی

ایمنی شناسی

بیوشیمی

قارچ شناسی

زیست شناسی

زبان عمومی

نتیجه

انگل شناسی – بهداشت

۸۷-۸۶

۲۱

آزاد

۶۹.۳۳

۶۴

۷۰

۶۰

۸۰

۱۰

۳۲.۵

قبول

انگل شناسی – بهداشت

۸۸-۸۷

۹

آزاد

۳۶۲.۶۲

۷۸.۶۷

۳۷.۳۳

۶۶.۶۷

۵۳.۳۳

۵۰

۶۳.۳۳

۴۰.۸۳

قبول

انگل شناسی – بهداشت

۸۹-۸۸

۴

آزاد

۲۸۷.۵

۷۰

۵۸.۸۹

۶۸.۳۳

۵۰

۵۳.۳۳

۶۶.۶۷

۳۵.۸۳

قبول

انگل شناسی – بهداشت

۸۹-۸۸

۵

آزاد

۲۸۷.۰۰

۷۰

۵۲.۲۲

۴۱.۶۷

۱۳.۳۳

۲۰

۹۰

۶۱.۶۷

قبول

انگل شناسی – بهداشت

۸۹-۸۸

۶

آزاد

۷۲.۲۲

۵۷.۷۸

۷۱.۶۷

۵۳.۳۳

۵۳.۳۳

۴۳.۳۳

۳۵.۸۳

قبول

انگل شناسی – بهداشت

۹۰-۸۹

۱

آزاد

۳۴۱.۰۰

۵۴.۴۴

۶۸.۸۹

۳۸.۳۳

۵۶.۶۷

۷۶.۶۷

۶۰

۷۳.۳۳

انگل شناسی – بهداشت

انگل شناسی – بهداشت

۹۰-۸۹

۲

آزاد

۳۳۶.۰۰

۴۰

۷۴.۴۴

۷۳.۳۳

۵۸.۳۳

۶۶.۶۷

۲۶.۶۷

۷۰

قبول تهران

انگل شناسی – بهداشت

۹۰-۸۹

۵

آزاد

۶۷.۷۸

۴۴.۴۴

۷۵

۲۸.۳۳

۷۶.۶۷

۳۰

۸۳

قبول

انگل شناسی – بهداشت

۹۰-۸۹

۶

آزاد

۲۸۹.۵

۴۲.۲۲

۶۳.۳۳

۷۰

۶۵

۷۶.۶۷

-۳.۳۳

۵۰.۸۳

قبول تهران

انگل شناسی – مدرس

۹۰

۴

۸۲.۲۲

۷۷.۷۸

۳۵.۵۶

۵۱.۱۱

۸۲.۲۲

۷۳.۳۳

۲۴.۴۴

قبول

پذیرفته شدگان سال تحصیلی ۹۱-۹۰

رتبه

سهمیه

نمره

کرم شناسی

تک یاخته شناسی

ایمنی شناسی

میکروبیولوژی

زیست شناسی

زبان عمومی

تنیجه نهایی

۱

آزاد

۲۹۷

۶۰

۷۵

۷۳

۴۳

۲۴

۷۰

قبول تهران

۱۶

آزاد

۲۴۱

۵۶

۶۳

۷۳

۱۵

۳۱

۵۰

قبول تهران