0
کارنامه و درصدهای قبول شدگان ارشد آمار زیستی

کارنامه و درصدهای قبول شدگان ارشد آمار زیستی

 

رشتهسالرتبهسهمیهنمرهآمار و احتمالات ریاضیروش های آمریبهداشت عمومیزبان عمومینمره آخرین فرد قبول شده در سهمیهنتیجه
امار زیستی۸۸-۸۷۳ الفآزاد۳۹۷.۰۰۹۳.۳۳۸۵.۳۳۶.۶۷۲۰.۸۳قبول
امار زیستی۸۸-۸۷۳ بآزاد۳۹۷.۰۰۸۱.۶۷۸۲.۶۷۸۰۲.۵۰قبول
امار زیستی۸۸-۸۷۵آزاد۳۹۱.۰۰۹۳.۳۳۸۶۲۶.۶۷۴.۱۷قبول
امار زیستی۸۹-۸۸۱۰آزاد۱۵۴.۰۰۷۵۷۰۱۳.۳۳۰۱۲۷.۵۰قبول
امار زیستی۹۱-۹۰۶آزاد۱۷۶.۰۰۹۰۸۵۷۱.۶۷۱۳.۳۳۱۲۵.۰۰قبول دانشگاه تهران
امار زیستی۹۱-۹۰۷آزاد۱۷۵.۵۰۷۶.۶۷۶۸.۳۳۵۹.۱۷۴۵۱۲۵.۰۰قبول دانشگاه تهران
امار زیستی۹۱-۹۰۲۳آزاد۱۵۵.۲۵۷۶.۶۷۸۳.۳۳۶۶.۶۷۲.۵۰۱۲۵.۰۰قبول دانشگاه تهران
آمار زیستی۹۱-۹۰۳۱آزاد۱۵۰.۰۰۱۰۰۹۰۵۵۱۴۱۲۵.۰۰قبول شهید بهشتی

 

چنانه مایلید درصد های خود را در معرض بازدید کنندگان قرار دهید با ما تماس بگیرید

برای دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون های گذشته کارشناسی ارشد آمار زیستی اینجا کلیک کنید