0
کارنامه و درصدهای قبول شدگان ارشد انفور ماتیک پزشکی

کارنامه و درصدهای قبول شدگان ارشد انفور ماتیک پزشکی

 

کارنامه و درصدهای قبول شدگان آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی در سالهای گذشته

رشته

سال

رتبه

سهمیه

نمره

اصول برنامه نویسی و ساختمان داده

ریاضی و آمار حیاتی

مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی

زبان عمومی

نتیجه

انفورماتیک پزشکی

۹۱-۹۰

۴

آزاد

۲۴۱.۰۰

۵۳

۸

۶۷

۷۸

قبول تهران

چنانه مایلید درصد های خود را در معرض بازدید کنندگان قرار دهید با ما تماس بگیرید

برای بحث و گفتگو در تالار گفتگوی علوم پزشکی ایران در ارتباط با رشته انفورماتیک پزشکی اینجا کلیک کنید

برای دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون های گذشته کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی اینجا کلیک کنید

کارنامه و درصدهای قبول شدگان ارشد اقتصاد بهداشت

کارنامه و درصدهای قبول شدگان ارشد اقتصاد بهداشت

کارنامه و درصدهای قبول شدگان آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت در سالهای گذشته

 

رشته

سال

رتبه

سهمیه

نمره

اقتصاد خرد و کلان

مبانی اقتصاد بهداشت

آمار و آمار حیاتی و ریاضی

تئوری های مدیریت

اصول خدمات بهداشتی

زبان عمومی

نمره آخرین فرد قبول شده در سهمیه

نتیجه

اقتصاد بهداشت

۸۹-۸۸

۲

آزاد

۲۹۲.۲۵

۶۷.۷۸

۸۶.۶۷

۶۳.۳۳

۶۱.۶۷

۶۸.۳۳

۴۹.۱۷

۲۰۴.۷۵

قبول

اقتصاد بهداشت

۸۹-۸۸

۳

آزاد

۲۶۸.۲۵

۷۸.۸۹

۶۶.۶۷

۶۶.۶۷

۴۸.۳۳

۵۵

۳۹.۱۷

۲۰۴.۷۵

قبول

اقتصاد بهداشت

۸۹-۸۸

۴

آزاد

۲۶۳.۲۵

۵۶.۶۷

۷۰

۶۴.۴۴

۵۳.۳۳

۷۰

۴۲.۵۰

۲۰۴.۷۵

قبول

اقتصاد بهداشت

۹۱-۹۰

۱

آزاد

۲۹۶.۰۰

۶۸

۶۸

۷۵

۷۸

۵۶

۴۹

 

قبول تهران

اقتصاد بهداشت

۹۱-۹۰

۵

آزاد

۲۳۳.۰۰

۷۴

۵۶

۶۰

۱۰

۲۵

 

 

قبول تهران

اقتصاد بهداشت

۹۱-۹۰

۷

آزاد

۲۲۹.۰۰

۷۲

۷۳

۶۷

۲۶

۴۱

۲۰

 

قبول تهران

 

 

چنانه مایلید درصد های خود را در معرض بازدید کنندگان قرار دهید با ما تماس بگیرید
 
برای بحث و گفتگو در تالار گفتگوی علوم پزشکی ایران در ارتباط با رشته اقتصاد بهداشت اینجا کلیک کنید
 
برای دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون های گذشته کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت اینجا کلیک کنید

 

کارنامه و درصدهای قبول شدگان ارشد ارزیابی فناوری سلامت

کارنامه و درصدهای قبول شدگان ارشد ارزیابی فناوری سلامت

کارنامه و درصدهای قبول شدگان آزمون کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت ( HTA ) در سالهای گذشته

رشته

سال

رتبه

سهمیه

نمره

اصول مدیریت

روش های آماری

اصول و رش های اپیدمیولوژی

اقتصاد بهداشت

نظام سلامت و برنامه های جاری آن

زبان عمومی

نتیجه نهایی

ارزیابی فناوری سلامت

۹۱-۹۰

۲

آزاد

۱۹۹

۵۳

۴۲

۵۰

۴۱

۵۱

۳۰

قبول تهران

 
چنانه مایلید درصد های خود را در معرض بازدید کنندگان قرار دهید با ما تماس بگیرید
کارنامه و درصدهای قبول شدگان ارشد آموزش بهداشت

کارنامه و درصدهای قبول شدگان ارشد آموزش بهداشت

 

چنانه مایلید درصد های خود را در معرض بازدید کنندگان قرار دهید با ما تماس بگیرید

برای دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون های گذشته کارشناسی ارشد آموزش بهداشت اینجا کلیک کنید

 

کارنامه و درصدهای قبول شدگان ارشد آمار زیستی

کارنامه و درصدهای قبول شدگان ارشد آمار زیستی

 

رشته سال رتبه سهمیه نمره آمار و احتمالات ریاضی روش های آمری بهداشت عمومی زبان عمومی نمره آخرین فرد قبول شده در سهمیه نتیجه
امار زیستی ۸۸-۸۷ ۳ الف آزاد ۳۹۷.۰۰ ۹۳.۳۳ ۸۵.۳۳ ۶.۶۷ ۲۰.۸۳ قبول
امار زیستی ۸۸-۸۷ ۳ ب آزاد ۳۹۷.۰۰ ۸۱.۶۷ ۸۲.۶۷ ۸۰ ۲.۵۰ قبول
امار زیستی ۸۸-۸۷ ۵ آزاد ۳۹۱.۰۰ ۹۳.۳۳ ۸۶ ۲۶.۶۷ ۴.۱۷ قبول
امار زیستی ۸۹-۸۸ ۱۰ آزاد ۱۵۴.۰۰ ۷۵ ۷۰ ۱۳.۳۳ ۰ ۱۲۷.۵۰ قبول
امار زیستی ۹۱-۹۰ ۶ آزاد ۱۷۶.۰۰ ۹۰ ۸۵ ۷۱.۶۷ ۱۳.۳۳ ۱۲۵.۰۰ قبول دانشگاه تهران
امار زیستی ۹۱-۹۰ ۷ آزاد ۱۷۵.۵۰ ۷۶.۶۷ ۶۸.۳۳ ۵۹.۱۷ ۴۵ ۱۲۵.۰۰ قبول دانشگاه تهران
امار زیستی ۹۱-۹۰ ۲۳ آزاد ۱۵۵.۲۵ ۷۶.۶۷ ۸۳.۳۳ ۶۶.۶۷ ۲.۵۰ ۱۲۵.۰۰ قبول دانشگاه تهران
آمار زیستی ۹۱-۹۰ ۳۱ آزاد ۱۵۰.۰۰ ۱۰۰ ۹۰ ۵۵ ۱۴ ۱۲۵.۰۰ قبول شهید بهشتی

 

چنانه مایلید درصد های خود را در معرض بازدید کنندگان قرار دهید با ما تماس بگیرید

برای دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون های گذشته کارشناسی ارشد آمار زیستی اینجا کلیک کنید