0
کارنامه و درصدهای قبول شدگان ارشد اپیدمیولوژی

کارنامه و درصدهای قبول شدگان ارشد اپیدمیولوژی

 

کارنامه و درصدهای قبول شدگان آزمون کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی در سالهای گذشته
کارنامه و درصدهای قبول شدگان ارشد ایمنی شناسی پزشکی (ایمونولوژی)

کارنامه و درصدهای قبول شدگان ارشد ایمنی شناسی پزشکی (ایمونولوژی)

 

کارنامه و درصدهای قبول شدگان آزمون کارشناسی ارشد ایمنی شناسی پزشکی (ایمونولوژی) در سالهای گذشته

رشته

سال

رتبه

سهمیه

نمره

ایمنی شناسی

بیوشیمی

میکروب شناسی

زیست شناسی

زبان عمومی

نتیجه

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۳-۸۲

۲۶

آزاد

۸۴.۴۴

۹۳.۳۳

۴۶.۶۷

۸۰

۴.۱۷

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۴-۸۳

۴

آزاد

۹۲.۲۲

۶۵

۷۶.۶۷

۷۵

۵۵.۸۳

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۵-۸۴

۲۳

آزاد

۹۷.۷۸

۷۵

۸۰

۵۰

۵

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۵-۸۴

۷۰

آزاد

۸۹.۴۴

۴۸.۳۳

۶۶.۶۷

۵۱.۶۷

۰

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۷-۸۶

۸

آزاد

۸۹.۴۴

۹۵

۴۰

۳۶.۶۷

۶۶.۶۷

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۷-۸۶

۲۷

آزاد

۸۶.۶۷

۷۸.۳۳

۳۰

۵۳.۳۳

۵۵

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۸-۸۷

۲

آزاد

۴۸۷

۹۰

۸۵

۸۰

۷۶

۶۹.۱۷

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۸-۸۷

۳

آزاد

۹۸.۱۱

۸۳.۳

۵۳.۳

۹۰

۶۰

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۸-۸۷

۹

آزاد

۹۵.۵۶

۵۰

۷۰

۹۵

۴۷.۵

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۸-۸۷

۲۲

آزاد

۹۳.۳۳

۶۰

۷۰

۷۱.۶۷

۴۳.۳۳

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۹-۸۸

۱

آزاد

۳۳۲.۵۰

۹۷

۷۳.۳۳

۵۵.۵۶

۵۱.۱۱

۷۱.۶۷

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۹-۸۸

۲

آزاد

۳۲۸.۲۵

۹۴

۹۱.۱۱

۴۲.۲۲

۵۵.۵۶

۵۵.۸۳

قبول – تهران

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۹-۸۸

۱۲

آزاد

۹۷

۸۱.۱۱

۶۰

۴۰

۴۰

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۹-۸۸

۱۹

آزاد

۸۸.۸۹

۶۲.۲۲

۳۵.۵۶

۵۶.۶۷

۶۰

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۹-۸۸

۳۳

آز