0
کارنامه و درصدهای قبول شدگان ارشد ارزیابی فناوری سلامت

کارنامه و درصدهای قبول شدگان ارشد ارزیابی فناوری سلامت

کارنامه و درصدهای قبول شدگان آزمون کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت ( HTA ) در سالهای گذشته

رشته

سال

رتبه

سهمیه

نمره

اصول مدیریت

روش های آماری

اصول و رش های اپیدمیولوژی

اقتصاد بهداشت

نظام سلامت و برنامه های جاری آن

زبان عمومی

نتیجه نهایی

ارزیابی فناوری سلامت

۹۱-۹۰

۲

آزاد

۱۹۹

۵۳

۴۲

۵۰

۴۱

۵۱

۳۰

قبول تهران

 
چنانه مایلید درصد های خود را در معرض بازدید کنندگان قرار دهید با ما تماس بگیرید