0
ظرفیت پذیرش هر یک از رشته های ارشد وزارت بهداشت در سه سال اخیر

ظرفیت پذیرش هر یک از رشته های ارشد وزارت بهداشت در سه سال اخیر

جهت اطلاع از ظرفیت پذیرش رشته های مختلف علوم پزشکی در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۰-۸۹ به تفکیک دانشگاه ، شعب بین الملل و … وزارت بهداشت کلیک کنید

 

جهت اطلاع از ظرفیت پذیرش رشته های مختلف علوم پزشکی در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۱-۹۰ به تفکیک دانشگاه ، شعب بین الملل و … وزارت بهداشت کلیک کنید

 

جهت اطلاع از ظرفیت پذیرش رشته های مختلف علوم پزشکی در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۲-۹۱ به تفکیک دانشگاه ، شعب بین الملل و … وزارت بهداشت کلیک کنید

 

جهت دانلود یکجای هر سه فایل اینجا کلیک کنید

 
 

ردیف

نام رشته

سال ۸۶_۸۵

سال ۸۷_۸۶

سال ۸۸_۸۷

سال ۸۹_۸۸

سال ۹۰_۸۹

تعداد کل شرکت کننده

تعداد پذیرش

تعداد کل شرکت کننده

تعداد پذیرش

تعداد کل شرکت کننده

تعداد پذیرش

تعداد کل شرکت کننده

تعداد پذیرش

تعداد کل شرکت کننده

تعداد پذیرش

۱

اقتصاد بهداشت

۲۷۹

۸

۴۷۴

۱۶

۴۱۷

۱۴

۳۹۹

۲۷

۳۷۳

۲۸

۲

آموزش پزشکی

۱۷

۶

۸۰

۲۸

۱۷۹

۳۱

۳۶۲

۲۰

۳۵۵

۳۲

۳

آموزش بهداشت

۱۰۳۵

۲۰

۱۱۹۷

۳۴

۱۱۲۷

۴۶

۱۰۲۳

۵۷

۱۰۸۲

۷۵

۴

آمار زیستی

۸۶۷

۱۹

۹۴۱

۲۷

۱۰۴۶

۴۹

۱۰۷۴

۵۹

۱۱۵۱

۶۲

۵

اپیدمیولوژی

۷۷۷

۱۱

۹۱۳

۱۸

۹۵۱

۲۶

۱۰۲۰

۳۹

۱۰۵۴

۳۷

۶

اعضاء مصنوعی و وسایل کمکی

۶۱

۱۴

۸۷

۱۳

۸۳

۱۱

۸۴

۹

۷۷

۱۵

۷

انگل شناسی

۵۳۷

۳۷

۵۹۵

۴۲

۵۳۹

۳۴

۵۵۲

۶۰

۴۶۱

۵۱

۸

ایمنی شناسی

۱۲۲۰

۳۲

۱۲۶۹

۳۹

۱۱۲۷

۳۳

۱۱۸۳

۶۱

۱۲۷۶

۷۵

۹

بیوشیمی  بالینی

۱۸۱۴

۴۵

۱۶۶۴

۳۷

۱۷۸۱

۵۵

۱۶۹۷

۳۷

۱۶۳۳

۸۵

۱۰

بهداشت حرفه ای

۹۳۷

۲۶

۱۱۴۱

۳۹

۱۱۷۱

۳۸

۱۲۸۹

۴۶

۱۳۴۶

۵۰

۱۱

پرستاری


 

پرستاری دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران


 

پرستاری دانشگاه آزاد واحد خوراسگان اصفهان

۹۸۸۸

۱۱۰

۱۰۱۰۴

۱۱۱

۹۹۲۴

۱۹۴

۸۰۶۴

۱۰۳

۶۱۵۶

۲۱۴
 

۳۰


 

۲۵

۱۲

حشره شناسی پزشکی مبارزه باناقلین

۱۳۹

۱۰

۱۴۷

۸

۱۵۸

۱۳

۱۴۱

۱۵

۱۰۹

۲۴

۱۳

روانشناسی بالینی

۱۴۸۶

۲۰

۱۵۳۱

۱۶

۱۴۳۳

۲۱

۱۴۱۱

۲۵

۱۵۸۷

۵۰

۱۴

ژنتیک انسانی

۱۲۱۹

۱۶

۱۳۳۱

۱۶

۱۵۹۹

۲۶

۱۶۳۵

۴۲

۱۸۶۰

۴۲

۱۵

شنوایی شناسی

۱۵۷

۱۱

۱۷۹

۱۲

۱۵۸

۱۱

۱۸۷

۱۱

۱۵۰

۱۵

۱۶

علوم تشریحی (آناتومی)

۵۷۲

۲۵

۶۰۹

۴۱

۴۶۷

۳۴

۴۱۴

۴۱

۳۸۵

۷۸

۱۷

علوم تغذیه

۸۲۳

۲۴

۸۹۷

۳۴

۱۰۸۷

۳۶

۱۰۹۴

۴۰

۱۴۳۱

۶۱

۱۸

علوم و صنایع غذایی

۴۱۱

۶

۳۹۴

۶

۴۲۱

۱۰

۴۵۱

۱۵

۵۵۰

۲۰

۱۹

علوم بهداشتی در تغذیه

۲۲۸

۱۰

۱۷۹

۱۰

۱۴۵

۱۴

۳۶۰

۱۴

۲۰۸

۲۰

۲۰

فیزیک پزشکی

۱۱۸۵

۲۱

۱۱۶۳

۲۹

۱۰۵۵

۲۲

۹۰۷

۳۵

۱۰۸۴

۴۴

۲۱

فیزیولوژی

۱۴۴۱

۳۲

۱۳۵۰

۳۴

۱۲۷۱

۴۶

۱۰۶۹

۴۴

۹۷۲

۸۸

۲۲

فیزیوتراپی

۵۴۲

۲۸

۵۶۱

۲۷

۵۱۰

۳۳

۴۱۳

۳۵

۳۸۶

۵۳

۲۳

قارچ شناسی پزشکی

۲۱۳

۱۲

۱۷۶

۱۰

۲۱۳

۹

۱۹۵

۱۹

۱۹۲

۲۴

۲۴

کاردرمانی جسمانی

۱۳۲

۱۵

۱۳۸

۱۶

۱۱۵

۱۷

۱۰۷

۱۵

۱۳۶

۳۲

ادغام دو رشته باهم

۲۵

کاردرمانی روانی

۸۳

۱۱

۱۲۳

۱۱

۱۰۲

۱۷

۹۲

۱۴

 

۲۶

کتابداری و اطلاع رسانی

۶۴۵

۱۲

۶۷۰

۱۴

۵۱۹

۱۲

۳۴۷

۲۹

۴۴۷

۲۱

۲۷

گفتار درمانی

۲۰۳

۲۱

۲۱۹

۲۱

۲۳۲

۱۹

۱۹۲

۲۰

۲۲۱

۲۴

۲۸

مدارک پزشکی

۵۰۳

۲۰

۵۹۶

۲۱

۶۲۴

۲۰

۴۸۹

۳۱

۴۷۹

۳۸

۲۹

میکروبشناسی

۱۷۷۷

۴۹

۱۵۹۸

۳۶

۱۹۰۲

۴۵

۱۵۸۶

۳۶

۱۴۷۲

۹۵

۳۰

مدیریت خدمات بهداشتی

 

مدیریت خدمات بهداشتی آزاد تهران واحد علوم تحقیقات

۱۱۱۱

۲۸

۱۰۴۹

۲۴

۱۱۴۲

۳۱

۱۰۴۲

۳۷

۱۰۸۷

۴۸


 

۱۶

۳۱

مهندسی بهداشت محیط

۱۷۲۰

۳۳

۲۰۵۵

۴۶

۲۲۵۱

۶۵

۲۴۳۶

۸۴

۲۳۹۷

۱۱۶

۳۲

مامایی

۳۴۷۳

۷۲

۳۴۵۵

۷۲

۳۳۰۵

۷۰

۳۲۰۵

۷۲

۳۲۲۵

۹۶

۳۳

ویروس شناسی

۱۷۸

۸

۳۳۴

۱۶

۲۷۰

۱۳

۳۱۴

۱۰

۲۴۳

۲۰

۳۴

خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)

۵۰۶

۱۶

۴۹۶

۱۱

۵۰۷

۲۴

۶۰۴

۲۱

۶۵۱

۲۵

۳۵

مددکاری اجتماعی

۲۶۸

۱۰

۲۳۶

۸

۱۹۴

۸

۱۷۹

۸

۱۵۰

۸

۳۶

مدیریت توانبخشی

۲۰۷

۱۶

۱۹۷

۱۴

۲۰۵

۱۸

۲۴۱

۱۷

۲۴۱

۲۱

۳۷

مهندسی پزشکی

۴۷۴

۱۳

۵۳۷

۱۶

۵۳۷

۲۳

۵۸۵

۲۷

۸۰۵

۳۱

۳۸

سم شناسی

 

سم شناسی آزاد تهران واحد علوم دارویی

۳۱۳

۱۲

۱۱۱

۴

۳۶۰

۲۶

۲۹۱

۱۴

۳۹۷

۲۵
 

۱۰

۳۹

زیست فناوری پزشکی

__

__

۵۰۰

۸

۵۰۸

۱۹

۸۲۰

۱۹

۱۰۱۵

۳۹

۴۰

رفاه اجتماعی

۲۸۲

۱۰

۲۸۴

۸

۲۰۱

۸

۱۶۰

۸

۱۲۶

۱۰

۴۱

بینایی سنجی

۲۱۵

۶

۱۷۲

۶

۲۵۸

۱۶

۲۶۱

۱۸

۲۱۰

۲۴

۴۲

نانوتکنولوژی پزشکی (نانو فناوری پزشکی)

۳۳

۶

۳۵۱

۶

۲۱۰

۶

۲۱۴

۶

۲۳۲

۱۲

۴۳

ارگونومی

__

__

__

__

__

__

۲۳۴

۹

۲۲۴

۳۰

۴۴

رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

__

__

__

__

__

__

۳۹۶

۱۱

۲۰۴

۱۹

۴۵

انفورماتیک پزشکی

__

__

__

__

__

__

۳۱۹

۱۸

۴۳۷

۱۸

۴۶

پرستاری مراقبت های ویژه

__

__

__

__

__

__

۲۶۷۴

۸۸

۴۰۳۴

۱۵۲

۴۷

سلامت و رسانه

__

__

__

__

__

__

۳۱

۳

۱۰

۶

۴۸

پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

__

__

__

__

__

__

۲۸۹

۳۳

۷۸۹

۴۰

۴۹

بهداشت و ایمنی موادغذایی

__

__

__

__

__

__

۹۴

۵

۱۳۴

۱۰

۵۰

فیزیوتراپی ورزش

__

__

__

__

__

__

۸۵

۱۲

۸۵

۱۵

۵۱

ارزیابی فناوری سلامت (HTA)

__

__

__

__

__

__

__

__

 

۴

 

تکنولوژی تصویربرداری تشدید مغناطیسی MRI

__

__

__

__

__

__

__

__

۲۰۴

۱۰