0
ترخیص وارفارین و فاکتور ۸ از گمرک

ترخیص وارفارین و فاکتور ۸ از گمرک

دکتر رضازاده، معاون داروی سازمان غذا و دارو در پاسخ به این موضوع که چند روزی است داروی وارفارین در کشور دچار کمبود شده گفت: مقدار ۲۰ میلیون واحد وارفارین وارد شده که در طی یکی دو روز آینده وارد فاز توزیع می شود و کمبود آن برطرف می شود.
وی در خصوص کمبود فاکتور ۸ که داروی حیاتی بیماران هموفیلی می باشد عنوان کرد: مقدار زیادی فاکتور ۸ از طریق گمرک وارد شده که به دلیل مشکلات، ترخیص این دارو با مشکل مواجه شد که این امر موجب کمبود این دارو در این چند روز شده است.
وی افزود: مذاکراتی با شرکت وارد کننده این دارو انجام شد و دستور ترخیص این فاکتور ۸ از طرف سازمان غذا و دارو داده شد و از امروز دارو وارد فاز توزیع می شود
منبع