0
ژنتیک و بیولوژی مولکولی

ژنتیک و بیولوژی مولکولی

قطعا درک ژنتیک نیاز مبرم به درک از زیست شناسی مولکولی دارد و در این کتاب ژنتیک به صورت مولکولی مورد بحث قرار گرفته است.

جهت ورود به صفحه دانلود کتاب ژنتیک و بیولوژی مولکولی اینجا را کلیک نمایید.

دانلود کتاب مقدمه ای بر ژنتیک مولکولی انسانی

دانلود کتاب مقدمه ای بر ژنتیک مولکولی انسانی

کتاب مقدمه ای بر ژنتیک مولکولی انسانی : مکانیسم بیماری های وراثتی

An Introduction to Human Molecular Genetic : Mechanisms of Inherited Diseases, Pasternak

پزشکی مولکولی انسانی رشته ای است که بر روی نحوه تاثیر سیستم ژنتیکی انسان بر بیماری های ارثی تمرکز می کند. این کتاب نشان می دهد که ژن ها چگون کشف شده و ژنهای معیوب چگونه باعث ایجاد بیماریهای آرثی خاصی می شوند.

فهرست مطالب کتاب:

Preface.

Preface to the First Edition.

Chapter 1. Understanding Human Disease.

Chapter 2. the Genetic System: Chromosomes.

Chapter 3. the Genetic System: Mendel’s Laws of Inheritance and Genetic Linkage.

Chapter 4. The Molecular Biology of the Gene.

Chapter 5. Recombinant DNA Technology.

Chapter 6. Genetic and Physical Mapping of the Human Genome.

Chapter 7. Discovering Human Disease Genes.

Chapter 8. Bioinformatics: Genomics, Functional Genomics, and Proteomics.

Chapter 9. Human Population Genetics.

Chapter 10. Molecular Genetics of Complex Disorders.

Chapter 11. Genomic Imprinting: An Epigenetic Modification.

Chapter 12. Molecular Genetics of Mitochondrial Disorders.

Chapter 13. Molecular Genetics of Muscle Disorders.

Chapter 14. Molecular Genetics of Neurological Disorders.

Chapter 15. Molecular Genetics of the Eye.

Chapter 16. Molecular Genetics of Cancer Syndromes.

Chapter 17. Counseling, Diagnostic testing, and Management of Genetic Disorders.

Glossary.

ورود به صفحه دانلود کتاب