0
کارنامه و درصدهای قبول شدگان ارشد اپیدمیولوژی

کارنامه و درصدهای قبول شدگان ارشد اپیدمیولوژی

 

کارنامه و درصدهای قبول شدگان آزمون کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی در سالهای گذشته
کارنامه و درصدهای قبول شدگان ارشد ایمنی شناسی پزشکی (ایمونولوژی)

کارنامه و درصدهای قبول شدگان ارشد ایمنی شناسی پزشکی (ایمونولوژی)

 

کارنامه و درصدهای قبول شدگان آزمون کارشناسی ارشد ایمنی شناسی پزشکی (ایمونولوژی) در سالهای گذشته

رشته

سال

رتبه

سهمیه

نمره

ایمنی شناسی

بیوشیمی

میکروب شناسی

زیست شناسی

زبان عمومی

نتیجه

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۳-۸۲

۲۶

آزاد

۸۴.۴۴

۹۳.۳۳

۴۶.۶۷

۸۰

۴.۱۷

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۴-۸۳

۴

آزاد

۹۲.۲۲

۶۵

۷۶.۶۷

۷۵

۵۵.۸۳

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۵-۸۴

۲۳

آزاد

۹۷.۷۸

۷۵

۸۰

۵۰

۵

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۵-۸۴

۷۰

آزاد

۸۹.۴۴

۴۸.۳۳

۶۶.۶۷

۵۱.۶۷

۰

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۷-۸۶

۸

آزاد

۸۹.۴۴

۹۵

۴۰

۳۶.۶۷

۶۶.۶۷

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۷-۸۶

۲۷

آزاد

۸۶.۶۷

۷۸.۳۳

۳۰

۵۳.۳۳

۵۵

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۸-۸۷

۲

آزاد

۴۸۷

۹۰

۸۵

۸۰

۷۶

۶۹.۱۷

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۸-۸۷

۳

آزاد

۹۸.۱۱

۸۳.۳

۵۳.۳

۹۰

۶۰

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۸-۸۷

۹

آزاد

۹۵.۵۶

۵۰

۷۰

۹۵

۴۷.۵

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۸-۸۷

۲۲

آزاد

۹۳.۳۳

۶۰

۷۰

۷۱.۶۷

۴۳.۳۳

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۹-۸۸

۱

آزاد

۳۳۲.۵۰

۹۷

۷۳.۳۳

۵۵.۵۶

۵۱.۱۱

۷۱.۶۷

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۹-۸۸

۲

آزاد

۳۲۸.۲۵

۹۴

۹۱.۱۱

۴۲.۲۲

۵۵.۵۶

۵۵.۸۳

قبول – تهران

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۹-۸۸

۱۲

آزاد

۹۷

۸۱.۱۱

۶۰

۴۰

۴۰

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۹-۸۸

۱۹

آزاد

۸۸.۸۹

۶۲.۲۲

۳۵.۵۶

۵۶.۶۷

۶۰

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۸۹-۸۸

۳۳

آزاد

۲۸۶.۲۵

۷۵.۵۶

۸۷.۷۸

۳۷.۷۸

۶۵.۵۶

۳۵.۵۰

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۰-۸۹

۱

آزاد

۳۵۱

۹۷

۷۳.۳۳

۵۵.۵۶

۵۱.۱۱

۷۱.۶۷

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۰-۸۹

۲

آزاد

۳۴۶.۵۰

۸۲.۹۶

۸۴.۴۴

۸۴.۴۴

۷۵.۵۶

۸۵.۳۳

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۰-۸۹

۱۵

آزاد

۷۷

۸۱.۱۱

۵۱.۱۱

۷۰

۴۹.۱۷

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۰-۸۹

۲۵

آزاد

۸۶.۶۷

۶۶.۶۷

۵۵.۵۶

۴۸.۸۹

۵۷.۵

فبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۰-۸۹

۳۸

آزاد

۲۸۸.۷۵

۷۳.۳۳

۶۲.۲۲

۶۲.۲۲

۶۳.۳۳

۵۴.۱۷

فبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۰-۸۹

۵۱

آزاد

۸۳.۷۰

۷۲.۲۲

۳۳.۳۳

۶۱.۱۱

۳۸.۳۳

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۰-۸۹

۷۴

آزاد

۷۰.۳۷

۵۵.۵۶

۵۳.۳۳

۶۳.۳۳

۴۶.۶۷

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۱-۹۰

۹

آزاد

۳۴۲

۷۴

۹۲

۷۷

۸۱

۵۵

قبول – تهران

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۱-۹۰

۱۲

آزاد

۳۴۱

۸۳

۶۲

۴۶

۶۴

۸۳

قبول – تهران

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۱-۹۰

۱۸

آزاد

۹۴

۸۲

۴۶

۶۳

۶۰

قبول – تهران

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۱-۹۰

۲۴

آزاد

۳۲۹

۷۱

۸۶

۶۶

۶۱

۷۷

قبول -تهران

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۱-۹۰

۵۲

آزاد

۷۷

۷۵

۶۰

۶۸

۵۴

قبول -کرمانشاه

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۱-۹۰

۹۲

آزاد

۲۹۴

۷۸

۷۳

۵۱

۷۰

۴۰

قبول – یزد

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۱-۹۰

۱۱۷

آزاد

۲۸۶

۷۶

۶۶

۲۸

۶۲

۶۰

قبول – کرمان

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۲-۹۱

۳

آزاد

۳۵۰

۹۱.۸۵

۸۳.۳۳

۴۴.۴۴

۷۵.۵۶

۷۰

قبول

ایمنی شناسی – بهداشت

۹۲-۹۱

۱۷

آزاد

۳۰۶

۸۶.۶۷

۷۱.۱۱

۱۱.۱۱

۶۸.۸۹

۶۵

قبول

 

 

کارنامه و درصدهای قبول شدگان ارشد انگل شناسی

کارنامه و درصدهای قبول شدگان ارشد انگل شناسی

 

کارنامه و درصدهای قبول شدگان آزمون کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی در سالهای گذشته

رشته

سال

رتبه

سهمیه

نمره

کرم شناسی

تک یاخته شناسی

ایمنی شناسی

بیوشیمی

قارچ شناسی

زیست شناسی

زبان عمومی

نتیجه

انگل شناسی – بهداشت

۸۷-۸۶

۲۱

آزاد

۶۹.۳۳

۶۴

۷۰

۶۰

۸۰

۱۰

۳۲.۵

قبول

انگل شناسی – بهداشت

۸۸-۸۷

۹

آزاد

۳۶۲.۶۲

۷۸.۶۷

۳۷.۳۳

۶۶.۶۷

۵۳.۳۳

۵۰

۶۳.۳۳

۴۰.۸۳

قبول

انگل شناسی – بهداشت

۸۹-۸۸

۴

آزاد

۲۸۷.۵

۷۰

۵۸.۸۹

۶۸.۳۳

۵۰

۵۳.۳۳

۶۶.۶۷

۳۵.۸۳

قبول

انگل شناسی – بهداشت

۸۹-۸۸

۵

آزاد

۲۸۷.۰۰

۷۰

۵۲.۲۲

۴۱.۶۷

۱۳.۳۳

۲۰

۹۰

۶۱.۶۷

قبول

انگل شناسی – بهداشت

۸۹-۸۸

۶

آزاد

۷۲.۲۲

۵۷.۷۸

۷۱.۶۷

۵۳.۳۳

۵۳.۳۳

۴۳.۳۳

۳۵.۸۳

قبول

انگل شناسی – بهداشت

۹۰-۸۹

۱

آزاد

۳۴۱.۰۰

۵۴.۴۴

۶۸.۸۹

۳۸.۳۳

۵۶.۶۷

۷۶.۶۷

۶۰

۷۳.۳۳

انگل شناسی – بهداشت

انگل شناسی – بهداشت

۹۰-۸۹

۲

آزاد

۳۳۶.۰۰

۴۰

۷۴.۴۴

۷۳.۳۳

۵۸.۳۳

۶۶.۶۷

۲۶.۶۷

۷۰

قبول تهران

انگل شناسی – بهداشت

۹۰-۸۹

۵

آزاد

۶۷.۷۸

۴۴.۴۴

۷۵

۲۸.۳۳

۷۶.۶۷

۳۰

۸۳

قبول

انگل شناسی – بهداشت

۹۰-۸۹

۶

آزاد

۲۸۹.۵

۴۲.۲۲

۶۳.۳۳

۷۰

۶۵

۷۶.۶۷

-۳.۳۳

۵۰.۸۳

قبول تهران

انگل شناسی – مدرس

۹۰

۴

۸۲.۲۲

۷۷.۷۸

۳۵.۵۶

۵۱.۱۱

۸۲.۲۲

۷۳.۳۳

۲۴.۴۴

قبول

پذیرفته شدگان سال تحصیلی ۹۱-۹۰

رتبه

سهمیه

نمره

کرم شناسی

تک یاخته شناسی

ایمنی شناسی

میکروبیولوژی

زیست شناسی

زبان عمومی

تنیجه نهایی

۱

آزاد

۲۹۷

۶۰

۷۵

۷۳

۴۳

۲۴

۷۰

قبول تهران

۱۶

آزاد

۲۴۱

۵۶

۶۳

۷۳

۱۵

۳۱

۵۰

قبول تهران

کارنامه و درصدهای قبول شدگان ارشد انفور ماتیک پزشکی

کارنامه و درصدهای قبول شدگان ارشد انفور ماتیک پزشکی

 

کارنامه و درصدهای قبول شدگان آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی در سالهای گذشته

رشته

سال

رتبه

سهمیه

نمره

اصول برنامه نویسی و ساختمان داده

ریاضی و آمار حیاتی

مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی

زبان عمومی

نتیجه

انفورماتیک پزشکی

۹۱-۹۰

۴

آزاد

۲۴۱.۰۰

۵۳

۸

۶۷

۷۸

قبول تهران

چنانه مایلید درصد های خود را در معرض بازدید کنندگان قرار دهید با ما تماس بگیرید

برای بحث و گفتگو در تالار گفتگوی علوم پزشکی ایران در ارتباط با رشته انفورماتیک پزشکی اینجا کلیک کنید

برای دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون های گذشته کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی اینجا کلیک کنید

کارنامه و درصدهای قبول شدگان ارشد اقتصاد بهداشت

کارنامه و درصدهای قبول شدگان ارشد اقتصاد بهداشت

کارنامه و درصدهای قبول شدگان آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت در سالهای گذشته

 

رشته

سال

رتبه

سهمیه

نمره

اقتصاد خرد و کلان

مبانی اقتصاد بهداشت

آمار و آمار حیاتی و ریاضی

تئوری های مدیریت

اصول خدمات بهداشتی

زبان عمومی

نمره آخرین فرد قبول شده در سهمیه

نتیجه

اقتصاد بهداشت

۸۹-۸۸

۲

آزاد

۲۹۲.۲۵

۶۷.۷۸

۸۶.۶۷

۶۳.۳۳

۶۱.۶۷

۶۸.۳۳

۴۹.۱۷

۲۰۴.۷۵

قبول

اقتصاد بهداشت

۸۹-۸۸

۳

آزاد

۲۶۸.۲۵

۷۸.۸۹

۶۶.۶۷

۶۶.۶۷

۴۸.۳۳

۵۵

۳۹.۱۷

۲۰۴.۷۵

قبول

اقتصاد بهداشت

۸۹-۸۸

۴

آزاد

۲۶۳.۲۵

۵۶.۶۷

۷۰

۶۴.۴۴

۵۳.۳۳

۷۰

۴۲.۵۰

۲۰۴.۷۵

قبول

اقتصاد بهداشت

۹۱-۹۰

۱

آزاد

۲۹۶.۰۰

۶۸

۶۸

۷۵

۷۸

۵۶

۴۹

 

قبول تهران

اقتصاد بهداشت

۹۱-۹۰

۵

آزاد

۲۳۳.۰۰

۷۴

۵۶

۶۰

۱۰

۲۵

 

 

قبول تهران

اقتصاد بهداشت

۹۱-۹۰

۷

آزاد

۲۲۹.۰۰

۷۲

۷۳

۶۷

۲۶

۴۱

۲۰

 

قبول تهران

 

 

چنانه مایلید درصد های خود را در معرض بازدید کنندگان قرار دهید با ما تماس بگیرید
 
برای بحث و گفتگو در تالار گفتگوی علوم پزشکی ایران در ارتباط با رشته اقتصاد بهداشت اینجا کلیک کنید
 
برای دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون های گذشته کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت اینجا کلیک کنید

 

کارنامه و درصدهای قبول شدگان ارشد ارزیابی فناوری سلامت

کارنامه و درصدهای قبول شدگان ارشد ارزیابی فناوری سلامت

کارنامه و درصدهای قبول شدگان آزمون کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت ( HTA ) در سالهای گذشته

رشته

سال

رتبه

سهمیه

نمره

اصول مدیریت

روش های آماری

اصول و رش های اپیدمیولوژی

اقتصاد بهداشت

نظام سلامت و برنامه های جاری آن

زبان عمومی

نتیجه نهایی

ارزیابی فناوری سلامت

۹۱-۹۰

۲

آزاد

۱۹۹

۵۳

۴۲

۵۰

۴۱

۵۱

۳۰

قبول تهران

 
چنانه مایلید درصد های خود را در معرض بازدید کنندگان قرار دهید با ما تماس بگیرید