0
کلید نهایی آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی

کلید نهایی آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی

مشاهده و دانلود کلید نهایی آزمون پذیرش دستیار تخصصی ۲۷ مین آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی سال ۱۳۹۲
برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر روی تصویر کلیک کنید
دفترچه A:
کلید اولیه آزمون دستیاری دندانپزشکی 92
دانلود دفترچه A با کیفیت بالا
دفترچه B:
دانلود دفترچه B با کیفیت بالا

 

تغییرات:
۱) در خصوص سوالات رشته اندودانتیکس :
۱-۱ سوال ۷۵ از دفترچه B معادل با سوال ۱۳۵از دفترچه A هر دو گزینه (الف ) و (ج ) صحیح میباشد
۲-۱ سوال ۸۰ از دفترچه B معادل با سوال ۱۴۰ از دفترچه A حذف گردد .
۲) در خصوص سوالات رشته بیماریهای دهان و فک و صورت :
– سوال ۱۴ از دفترچه B معادل با سوال ۱۹۷ از دفترچه A ٬ حذف گردد .
۳) در خصوص سوالات رشته ارتودانتیکس :
۱-۳ سوال ۱۴۵ از دفترچه B معادل با سوال ۸۵ از دفترچه A ٬ حذف گردد .
۲-۳ سوال ۱۵۳ از دفترچه B معادل با سوال ۹۳ از دفترچه A ٬ حذف گردد .
۳- ۳ سوال ۱۵۶ از دفترچه B معادل با سوال ۹۶ از دفترچه A ٬ حذف گردد .
۴) در خصوص سوالات رشته پروتزهای دندانی :
– سوال ۱۱۱ از دفترچه B معادل با سوال ۱۲۱ از دفترچه A ٬ حذف گردد .
۵) در خصوص سوالات رشته زبان انگلیسی :
۱-۵ سوال۲۲۹ هر دو گزینه (b ) و (c ) صحیح میباشد.
۲-۵ سوال۲۳۱ هر دو گزینه (a) و (b ) صحیح میباشد.
۳-۵ سوال۲۳۲ هر دو گزینه (a) و (b ) صحیح میباشد
۶) در خصوص سوالات رشته دندانپزشکی کودکان :
– سوال ۱۹۶ از دفترچه B معادل با سوال۷۶ از دفترچه A گزینه ( ب ) صحیح میباشد
۷) در خصوص سوالات رشته جراحی دهان و فک و صورت :
– سوال ۱۳۷ از دفترچه B معادل با سوال ۳۷ از دفترچه A ٬ حذف گردد .
کلید اولیه آزمون ارشد پزشکی ۹۲

کلید اولیه آزمون ارشد پزشکی ۹۲

کلید اولیه سوالات آزمون ارشد پزشکی سال ۱۳۹۲

جهت دانلود روی رشته مورد نظر خود کلیک کنید

دانلود رایگان کلید سوالات زبان صبح پنجشنبه

 

دانلود رایگان کلید سوالات زبان عصر پنجشنبه

 

دانلود رایگان کلید سوالات زبان صبح جمعه

 

دانلود رایگان کلید سوالات زبان عصر جمعه

 

دانلود رایگان کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد انگل شناسی ۹۲

 

دانلود رایگان کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد ایمنی شناسی ۹۲

 

دانلود رایگان کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی دفترچه الف ۹۲

 

دانلود رایگان کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی دفترچه ب ۹۲

 

دانلود رایگان کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد خون شناسی و بانک خون (هماتولوژی) ۹۲

 

دانلود رایگان کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی) ۹۲

 

دانلود رایگان کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی) دفترچه الف ۹۲

 

دانلود رایگان کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی) دفترچه ب ۹۲

 

دانلود رایگان کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد سم شناسی ۹۲

 

دانلود رایگان کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد فیزیولوژی ۹۲

 

دانلود رایگان کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی ۹۲

 

دانلود رایگان کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی بیمارستان ۹۲

 

دانلود رایگان کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی پزشکی (ریزفناوری) ۹۲

 

دانلود رایگان کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی ۹۲

 

دانلود رایگان کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی ۹۲

 

دانلود رایگان کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی ۹۲

 

دانلود رایگان کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد اعضای مصنوعی ۹۲

 

دانلود رایگان کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی ۹۲

 

دانلود رایگان کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد پرستاری دفترچه الف ۹۲

 

دانلود رایگان کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد پرستاری دفترچه ب ۹۲

 

دانلود رایگان کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی ۹۲

 

دانلود رایگان کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه دفترچه الف ۹۲

 

دانلود رایگان کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه دفترچه ب ۹۲

 

دانلود رایگان کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد شنوایی شناسی ۹۲

 

دانلود رایگان کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ۹۲

 

دانلود رایگان کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد گفتار درمانی ۹۲

 

دانلود رایگان کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد آمار زیستی ۹۲

 

دانلود رایگان کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی ۹۲

 

دانلود رایگان کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی تصویر برداری مغناطیسی ۹۲

 

دانلود رایگان کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دفترچه الف ۹۲

 

دانلود رایگان کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دفترچه ب ۹۲

 

دانلود رایگان کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد علوم تشریحی (آناتومی) ۹۲

 

دانلود رایگان کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی ۹۲

 

دانلود رایگان کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ۹۲

 

دانلود رایگان کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد آموزش پزشکی ۹۲

 

دانلود رایگان کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد ارگونومی ۹۲

 

دانلود رایگان کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد بینایی سنجی ۹۲

 

دانلود رایگان کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی ۹۲

 

دانلود رایگان کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد علوم تغذیه دفترچه الف ۹۲

 

دانلود رایگان کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد علوم تغذیه دفترچه ب ۹۲

 

دانلود رایگان کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی ۹۲

 

دانلود رایگان کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد کاردمانی ۹۲

 

دانلود رایگان کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد مامایی دفترچه الف ۹۲

 

دانلود رایگان کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد مامایی دفترچه ب ۹۲

 

دانلود رایگان کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای ۹۲

 

دانلود رایگان کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دفترچه الف ۹۲

 

دانلود رایگان کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دفترچه ب ۹۲

کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی ۹۲

کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی ۹۲

  کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی ۹۲ در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۲ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار می گیرد و بلافاصله پس از اعلام کلید ها از طرف مرکز ستجش آموزش پزشکی از سایت جامع علوم پزشکی ایران نیز قابل دانلود خواهد بود.

کلید اولیه و ویرایش شهر ارشد علوم پزشکی

کلید اولیه و ویرایش شهر ارشد علوم پزشکی

 به گزارش آی آر مد رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی با تاکید بر برگزاری آزمون ارشد علوم‌پزشکی در امنیت کامل، گفت: فقط یک مورد تخلف گزارش شده است که فردی به جای داوطلب اصلی قصد شرکت در آزمون را داشته، اما عوامل برگزاری آزمون در همان ابتدا فرد را شناسایی و از حضور او در جسه آزمون جلوگیری کرده‌اند.

دکتر حسن‌زاده با اشاره به انتشار کلید اولیه سوالات کلیه رشته‌ها در ۱۹ خرداد ماه از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: در صورتی که نسبت به هر یک از سوالات بر اساس کلید اعلام شده اعتراضی وجود داشته باشد، داوطلب می‌تواند درخواست خود را حداکثر ۲۵ خرداد ماه بر اساس فرم اعلام شده فقط به صورت اینترنتی ارسال کند.

دکتر حسن‌زاده با بیان اینکه ویرایش انتخاب محل آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی طی روزهای ۱۹ تا ۲۲ خرداد ماه انجام می‌شود، اظهارکرد: داوطلبان می‌توانند مشخصات شناسنامه‌ای خود را در صورت لزوم تا روز یکشنبه ۱۲ خرداد ماه از طریق ویرایش کنند.

وی با اشاره به پذیرش ۵۱۹۵ داوطلب از بین ۷۱ هزار داوطلب در ۳۰ شهر و ۳۱ حوزه امتحانی آزمون ارشد علوم‌پزشکی، گفت: از این تعداد، ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی ۴۱۱۴ نفر، دوره شبانه ۶۵ نفر، شعب بین‌الملل ۳۶۲ نفر، دانشگاه آزاد ۲۷۵ نفر و دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله ۷۹ نفر است.